• Watching
  • Days of Being Wild

    Bài này viết cho mục “His movies” của loveLESLIE nên phải viết thiên nhiều về preview ‘ ‘ Viết online, khủng khiếp quá TT__TT… Days of Being Wild “Tôi đã nghe về một loài chim không chân… Loài chim không chân cứ bay mãi, bay mãi trên bầu trời, và tựa vào cơn gió mỗi […]