• Handmaking
  • Tuxedo power, enter!

    [Tutorial] Mặc dù xui như cái đuôi, đuối như trái chuối nhưng mà không sao… Hơn nữa Vinh Ca sẽ trù ếm đứa nào Làm Chuyện Xấu với mình (vì có hình bạn ấy trong đó mà) ‘ ‘ Tạm thời sẽ không mua máy tính, đem tiền đi trả, và làm chuyện cần làm […]