• Living
  • Vài thứ

    1. Dạo này tự nhiên muốn ăn lại loại bánh quê dâu hồi năm nhất, mua về để lấy thông tin cho đồ án bao bì sản phẩm. Mua ở siêu thị, sau đó thì siêu thị không bán nữa, thay bằng loại của Kinh Đô, mắc mà dở 8-| Vì lúc đó làm bao […]