• Reading
  • Vu khống

    Thường thường mình đọc sách theo hai dạng: “đọc truyện” hoặc “đọc văn”, trường hợp có thể chú ý đều về nội dung lẫn văn phong (với một mức độ nào đó) như những cuốn của Trương Duyệt Nhiên là khá hiếm (không tính “Mười yêu” / “Thập ái” vào đây, cuốn này không hiểu […]