It Rains Cats And Dogs

It Rains Cats And Dogs. Mưa Chó Mưa Mèo. Thành ngữ tiếng Anh. Ngày xưa không được học phát âm đàng quàng, giờ già rồi học lại khổ quá…

Leave a Reply