P’Nấm, P’Râu, P’Đủ-Thứ

Mr.Hiranyawongkul is really interesting to draw ::clover2::

2 Comment

  1. nhờ tết về kô có xe mí lại kô có mình nên bạn mới vẽ đc chừng này đó ha 😀

  2. Có bạn có xe sẽ thêm nhiều chủ đề để vẽ thì có :))

Leave a Reply