5 Comment

  1. 😀 😀 😀

  2. Tự hỏi tấm cuối chụp mỗi cái đt, có thấy tớ đâu mà ghi Kurapika/ DingDang làm chi 😀

  3. cái tấm đứng dáng đẹp 😡

  4. : x đó -,-

  5. Credit chung mà, để vậy luôn.

    Tấm nào cũng đẹp ò_ó

Leave a Reply