• Oneshot – Poem
  • Mai khôi

    mai khôi San K+ // Baka // A “Xe Thùng” Oneshot ‘__’ Tôi đã nhặt được nhà từ nhiều năm trước. Nhà tôi nằm sát mé vực thẳm, không rõ là do ai dựng nên, lúc đi lang thang qua con đường không bóng người này, tôi nhặt được nó và vào ở luôn đến […]